Internetveikala noteikumi

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Desol Training tiešsaistes veikala (turpmāk saukta „Veikals”) noteikumi (turpmāk saukti „Noteikumi”) ir attiecināmi uz Klientiem, kas veic pasūtījumus Desol Training Veikalā;
 2. Desol Training ir tiesīgs mainīt Veikala Noteikumus. Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī (norādīti pasūtījumā), ir attiecināmi uz Klientiem, kas iepērkas Veikalā;
 3. Klienti nedrīkst veikt pasūtījumu Desol Training, ja tie nav iepazinušies ar Veikala Noteikumiem. Jebkurā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klienti ir iepazinušies ar Noteikumiem un tiem piekrīt, ja tie apstiprina piekrišanu Noteikumiem pirms produktu pasūtīšanas, noklikšķinot uz opciju „ES PIEKRĪTU”. Ja Klients visiem Noteikumiem vai kādai to daļai piekrīt tikai daļēji vai nepiekrīt vispār, Klients nevar veikt pasūtījumu elektroniski Desol Training–pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem Veikala Noteikumiem un sniedz tiem beznosacījumu piekrišanu;
 4. Desol Training tiek atbrīvots no jebkuras atbildības par zaudējumiem, kas rodas, Klientiem neiepazīstoties ar Veikala Noteikumiem, neatkarīgi no tiem sniegtajiem ieteikumiem un to pienākumiem, lai arī tiem bija šāda iespēja.


II. Privātuma atruna

 1. Ja Klients vēlas saņemt Desol Training informatīvos paziņojumus, tas var izvēlēties šādus paziņojumus saņemt;
 2. Pasūtot produktus, tiek sniegti šādi produktu piegādei nepieciešamie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, produktu piegādes adrese, tālruņa numurs, cita attiecībā uz piegādi nepieciešamā informācija. Desol Training apstiprina, ka šie dati tiks izmantoti vienīgi produktu pasūtīšanas un piegādes mērķiem. Desol Training apņemas neizpaust šo informāciju trešajām pusēm, izņemot Desol Training partnerus, kas sniedz ar produktu piegādi saistītus un citus pakalpojumus attiecībā uz Klientu pasūtījumu iesniegšanu vai izpildi. Jebkuri citi izņēmumi saistībā ar Klientu personīgās informācijas izpaušanu trešajām pusēm jebkurā gadījumā tiek saskaņoti ar Klientiem. Jebkuros citos gadījumos jebkuri Klientu personas dati trešajām pusēm izpaužami vienīgi tad, ja to nosaka attiecīgie Latvijas Republikas tiesību akti;
 3. Reģistrējoties Desol Training un pasūtot produktus, Klients apņemas uzglabāt savu ar pieteikšanos saistīto informāciju un to nevienam neizpaust. Ja Klients ir izpaudis kādai citai personai savu ar pieteikšanos saistīto informāciju, Desol Training tiek atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekš minēto;


III. Pasūtījumu veikšanas kārtība un noteikumi

 1. Klienti, kas apmeklē Veikala tīmekļa vietni, izvēlas tiem vēlamos produktus. Iepirkumu ratiņi tiek piepildīti, balstoties uz to izvēli;
 2. Pēc iepirkumu ratiņu piepildīšanas Klienti ievada šādu izvēlēto produktu piegādei nepieciešamo informāciju: vārdu, uzvārdu, produktu piegādes adresi,tālruņa numuru un papildu informāciju, kas var būt svarīga, piegādājot pasūtītos produktus. Desol Training apstiprina, ka Klientu sniegtie dati tiks izmantoti vienīgi produktu pārdošanas un piegādes mērķiem, neietekmējot personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas attiecīgajos Latvijas Republikas tiesību aktos;
 3. Pēc tam Klienti izvēlas vienu no Desol Training Veikalā pieejamajiem maksājuma veidiem (vairāk informācijas skatīt Noteikumu IV punktā).;
 4. Visi Klientu sniegtie dati tiek norādīti pēdējā logā. Pirms datu apstiprināšanas Klienti pārliecinās par to, ka dati ir pareizi un atbilst to vēlmēm. Klienti var labot kļūdainos datus, pirms pasūtījums tiek nosūtīts Desol Training. Klienti nevar apstiprināt pasūtījumu līdz brīdim, kad tie ir norādījuši, ka tie ir iepazinušies ar Desol Training noteikumiem un tiem piekrīt. Ja Klients pirms produktu izvēles nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, viņš ar tiem iepazīstas pirms pasūtījuma un tajā norādīto datu apstiprināšanas;
 5. Tiklīdz Klients apstiprina pasūtījumu, tas tiek nosūtīts Desol Training. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, sākot no brīža, kad Desol Training to ir saņēmis. Tajā pašā laikā tas tiek uzskatīts par līgumu starp Klientu un Desol Training. Tomēr šis līgums uzskatāms par spēkā esošu vienīgi no brīža, kad Desol Training no Klienta norādītās bankas ir saņēmis apstiprinājumu (kad maksājums ir ticis veikts ar tiešsaistes bankas transakciju) par izvēlēto preču apmaksu. Ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, tiklīdz tiek saņemts Klienta maksājums. Ja maksājums tiek veikts skaidrā naudā piegādes brīdī vai ar norēķinu karti sūtījumu terminālī, līgums uzskatāms par spēkā esošu no brīža, kad Klients apstiprina pasūtījumu Desol Training veikalā.
 6. Pēc tam, kad Klients ir veicis pasūtījumu, Desol Training automātiski nosūta Klientam e-pastu, kurā norādīts pasūtītais produkts un Klienta norādītie dati; 
 7. Pēc tam, kad Desol Training ir saņēmis paziņojumu no bankas par to, ka Klients ir iesniedzis maksājuma uzdevumu produktu iegādei no Veikala, Klientam tiks nosūtīts paziņojums uz norādīto e-pasta adresi. Brīdis, kad no bankas tiek saņemts paziņojums, tiek uzskatīts par brīdi, kad tiek uzsākta starp Klientu un Desol Training noslēgtā līguma izpilde;
 8. Klienta pasūtījums tiek uzglabāts Desol Training datubāzē saskaņā ar noteikumiem par šādu datu uzglabāšanas laiku, kas noteikti Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos;
 9. Jebkurā gadījumā, veicot pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem Veikala Noteikumiem, kā arī ar pārējiem pasūtījumā norādītajiem noteikumiem, un sniedz beznosacījuma piekrišanu attiecībā uz iepriekšminēto.
 10. Līgums tiek sagatavots un īstenots attiecīgās valsts oficiālajā valodā.


IV. Garantija un produktu cenas

 1. Katra produkta īpašības ir norādītas blakus katram attiecīgajam Veikalā esošajam produktam;
 2. Desol Training apgalvo, savukārt Klients apstiprina, ka Klients apzinās to, ka Veikalā piedāvāto produktu krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst produktu patiesajam izmēram, formai un krāsai izmantotā monitora specifisko īpašību dēļ;
 3. Klients piekrīt tam, ka, veicot pasūtījumu Veikalā ar elektronisku līdzekļu starpniecību, tas apņemas maksāt pasūtījumā norādīto cenu;
 4. Preces veikalā un pasūtījumā ir norādītas attiecīgās valsts oficiālajā valūtā ar PVN.
 5. Desol Training pārdod produktus, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem noteikumiem. Ja Klientam nodotie produkti neatbilst noteiktiem pasūtījumā norādītiem noteikumiem, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Desol Training pa tālruni, savukārt Desol Training apņemas nekavējoties novērst esošos defektus, ja tie radušies Desol Training vai tā vārdā darbojošos trešo pušu dēļ. Ja Desol Training nenovērš defektus attiecīgajā, ar Klientu saskaņotajā laika posmā, Klients ir tiesīgs aizstāvēt savas tiesības atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajai kārtībai;
 6. Desol Training pienākumi attiecībā uz produktiem:
  1. Desol Training apņemas nodot Klientam tādus produktus, kam ir atbilstoša kvalitāte un kas atbilst pasūtījumā noteiktajām prasībām;
  2. Desol Training apņemas nodot Klientam pasūtījumā norādīto produktu daudzumu. Desol Training neuzņemas atbildību gadījumos, kad nodoto produktu daudzums nav atbilstošs tādēļ, ka Klients Desol Training iesniegtajā pasūtījumā ir norādījis neprecīzus datus;
  3. Desol Training jebkurā gadījumā nodrošina Klientam tādu produktu klāstu, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem kritērijiem;
  4. ja attiecīgajā pasūtījumā ir norādīts noteikts vienību kopums, Desol Training apņemas nodrošināt visas attiecīgajā kopumā ietilpstošās vienības;
  5. produkti tiek piegādāti iepakojumā, ņemot vērā to īpašības, tā, lai nodrošinātu to, ka produkti ir piemēroti to paredzētajai izmantošanai.

V. Samaksas noteikumi un kārtība

 1. Klients maksā Desol Training veikalam par pasūtījumu, izmantojot vienu no šīm iespējām: bankas pārskaitījums, tiešsaistes bankas transakcija, kredītkarte vai skaidra nauda;
 2. Izvēloties kādu no tiešsaistes maksājumu veidiem, Klients maksā par precēm uzreiz. Ja tiek izvēlēta samaksa skaidrā naudā piegādes brīdī, Klients veic maksājumu piegādes brīdī. Pārējos gadījumos Klientam nav tiesību iesniegt prasības saistībā ar līguma noteikumu pārkāpšanu, jo sūtījums tiek sagatavots vienīgi pēc tam, kad Desol Training ir saņēmis maksājumu par precēm.


VI. Sūtījuma atdošana atpakaļ

 1. Klients drīkst izlietot šīs tiesības 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas brīža. Šīs tiesības ir izlietojamas, ja Klients nav apmierināts ar preces tehnisko stāvokli.
 2. Preces netiks pieņemtas atpakaļ, ja:

  • Tās tika sabojātas;
  • Tām netika saglabātas preces lietošanas īpašības;
 3. Šobrīd preču maiņu un atgriešanu regulē Tirdzniecības noteikumi, kas apstiprināti ar Latvijas Republikas valdības 2014. gada 22. jūlija lēmumu Nr. 738. Noteikumu 17. Punkts norāda to preču sarakstu, kuras var apmainīt vai atgriezt tikai ar Pārdevēja piekrišanu, piemēram:
  • Drukātas grāmatas, foto izdrukas un citus drukāšanas industrijas produktus;
 4. Produkti apmaināmi vai nododami atpakaļ pēc tam, kad Klients ir nosūtījis e-pastu info@desoltraining.lv, norādot apmaināmos vai atpakaļ atdodamos produktus un minējis iemeslus;
 5. Gadījumos, kad Desol Training nav preču, lai izdarītu atgriešanu, tas atgriež Klientam tā samaksāto summu, tai skaitā piegādes izmaksas. Desol Training neatgriež Klientam papildu izmaksas, kas radušās, izvēloties lētāku piegādes veidu, nekā piedāvā Desol Training.
 6. Preces iespējams apmainīt vai atdot atpakaļ vienīgi tad, ja tās atbilst šo Noteikumu 3. punktā minētajām prasībām. Par precēm samaksātā naudas summa tiek atmaksāta ne vēlāk, kā 14 dienas pēc preču atpakaļ atdošanas e-pasta saņemšanas.
 7. Īpašu piedāvājumu vai izpārdošanas gadījumā attiecībā uz precēm piemērojami īpaši noteikumi, un Klients, iepazīstoties ar šiem Noteikumiem, piekrīt šiem īpašajiem noteikumiem par preču atdošanu atpakaļ.
 8. Vienpusēji lauzt līgumu un pieprasīt atgriezt summu, kas samaksāta par produktu (Civillikumapants 6.363, 2. paragrāfs).
 9. Atteikuma tiesību izmantošana nevar tikt attiecināta uz desoltraining.lv interneta veikalā iegādātajām biļetēm uz pasākumiem un MP3 failiem, par tām pircējam nav tiesību pieprasīt atmaksu. Gadījumā, ja nav iespēja tikt uz konkrēto pasākumu, iegādāto biļeti var izmantot citiem Desol Training rīkotajiem pasākumiem vai materiālu iegādei. 

 10. Pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā klientam tiek atmaksāta tikai biļetes vērtība.

VII. Produktu piegāde

 1. Pārdevējs apņemas piegādāt preci 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas nosūtīšanas Klientam. Šis termiņš neattiecas uz gadījumiem, kad Desol Training noliktavā nav nepieciešamo preču un Klients ir informēts par pasūtīto preču trūkumu. Tajā pašā laikā Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos, piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā Desol Training nekavējoties sazināsies ar Klientu un vienosies par preču piegādes jautājumiem. Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem.
 2. Pārdevējs dara visu, kas no tā atkarīgs, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami Preces piegādes kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
 3. Klients apņemas pieņemt preces pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis Klients, Klients nav tiesīgs celt pretenzijas Desol Training dēļ neapmierinošu preču piegādi. Terminu apraksts.
 4. Desol Training tiešsaistes Veikalā pasūtītos produktus piegādā Latvijas Pasts. Produkti tiek piegādāti ar Klientu saskaņotajā laikā.
 5. Ja Klients nav pieņēmis produktus trīs reizes, tie tiek nodoti atpakaļ Desol Training, un Klients nav tiesīgs iesniegt nekādas prasības saistībā ar produktu nepiegādāšanu laikā. Turklāt Desol Training jebkurā gadījumā ir atbrīvots no atbildības par piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja Klientam produkti netiek piegādāti vai tiek piegādāti neatbilstošā laikā Klienta vainas vai tāduapstākļu dēļ, kurus kontrolē Klients.
 6. Klients nekavējoties informē Desol Training pa e-pastu, ja:
  (a) sūtījums netiek piegādāts norādīta jā laika intervālā vai ja piegāde kavējas par vairāk kā 3 darba dienām;
  (b) jebkurā gadījumā nepieciešams nekavējoties informēt Desol Training, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā, saburzītā vai kā citādi bojātā iepakojumā, kā arī tad, ja sūtījumā atrodas produkti, kas nav pasūtīti vai kuru daudzums ir neatbilstošs, produktu kopums nav pilnīgs vai ja produktu lielums vai izmēri nav atbilstoši;
 7. Ja paka ir saburzīta, slapja vai kādā citā veidā sabojāta, klients var informēt mūs par to pēc preču saņemšanas uz e-pastu: info@desoltraining.lv;


VIII. Citi noteikumi

 1. Visi Desol Training adresētie ziņojumi nosūtāmi klientu apkalpošanas dienestam pa e-pastu (skat. sadaļu „Kontaktinformācija”, lai iegūtu kontaktinformāciju).
 2. Līgums starp Klientu un Desol Training tiek noslēgts attiecīgās valsts oficiālajā valodā.